Referisani časopisi

U okviru redovne aktivnosti KoBSON prati dostupnost časopisa koji izlaze u Srbiji u međunarodnim bazama podataka, kao i klasifikaciju domaćih časopisa na stranicama Ministarstva nauke.

Referisani u Web of Science (WoS)
Referisani u Journal Citation Report-u (JCR)
Referisani u Scopus-u
Referisani u Medline-u
Kategorizacija časopisa na veb stranici Ministarstva nauke

Referisani u Web of Science (WoS)

AHCI, SCIe, SSCI

  Naziv časopisa Period

1

Acta Veterinaria 1976-

2

Applicable Analysis and Discrete Mathematics 2007-

3

Archives of Biological Sciences 2007-

4

Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly 2008-

5

Computer Science and Information Systems ComSIS 2008-

6

Filomat 2008-

7

Genetika 2009-

8

Hemijska industrija 2007-

9

International Journal of Electrochemical Science 2007-

10

Journal of Medical Biochemistry (ranije: Jugoslovenska medicinska biohemija) 2009-

11

Journal of Mining and Metallurgy, Section B: Metallurgy 2007-

12

Journal of the Serbian Chemical Society 1998-

13

MATCH - Communications in Mathematical and Computer Chemistry 1995-

14

Nuclear Technology and Radiation Protection 2008-

15

Panoeconomicus 2008-

16

Processing and Application of Ceramics 2013-

17

Psihologija 2007-

18

Science of Sintering 2003-

19

Serbian Astronomical Journal 2011-

20

Srpski arhiv za celokupno lekarstvo 2008-

21

Thermal Science 2007-

22

Vojnosanitetski pregled 2008-

23

Zograf 2008- 


Emerging Sources Citation Index (ESCI)

Emerging Sources Citation Index - u okviru servisa Web of Science (WoS) od 2015. godine, u bazi ESCI se privremeno referišu časopisi koji još uvek nisu prošli čitav proces evaluacije za uključivanje u redovne baze (AHCI, SCIe, SSCI). Na taj način se povećava transparentnost procesa odabira časopisa.
Radovi iz ovih časopisa se ne uključuju u servis Naši u WoS. Tek nakon što časopis prođe kompletan proces evalucije i bude priključen nekoj od baza AHCI, SCIe ili SSCI, radovi publikovani u njemu biće preuzeti i vidljivi u Naši u WoS.

Detaljne informacije možete pronaći ovde.

Lista naših časopisa referisanih na ESCI listi (zaključno sa 08.02.2017.)

Prijavljivanje novih časopisa za referisanje

Svake godine Thomson Reuters procenjuje oko 2.000 novih časopisa za referisnje u WoS, a nivo prolaznosti je do 10%-12%. Ta evaluacija je besplatna, i obuhvata striktno definisane kriterijume. Nakon početnog prijavljivanja, potrebno je poslati naredne tri sveske neposredno nakon objavljivanja.

Istovremeno, postoje jasno definisani kriterijumi za izbor zbornika sa konferencija koji će se referisati u bazi - Thomson Reuters Conference Proceedings Selection Process.


Referisani u Journal Citation Report-u (JCR)

Naslov 2011 2012 2013 2014 2015
Acta Veterinaria - Beograd 0.167 0.258 0.133 0.375 0.741
Applicable Analysis and Discrete Mathematics 0.754 0.887 0.708 0.860 0.787
Archives of Biological Sciences 0.360 0.791 0.607 0.718 0.367
Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly 0.610 0.533 0.659 0.892 0.617
Computer Science and Information Systems 0.625 0.549 0.575 0.477 0.623
Filomat 0.421 0.714 0.753 0.638 0.603
Genetika 0.440 0.372 0.492 0.347 0.308
Hemijska industrija 0.205 0.463 0.562 0.364 0.437
Int Journal of Electrochemical Science 3.729 Title Suppressions 1.956 1.500 1.692
Journal of Medical Biochemistry 0.610 1.084 0.721 1.045 0.742
Journal of Mining and Metallurgy: Sec B 1.317 1.435 1.135 0.832 1.239
Journal of the Serbian Chemical Society 0.879 0.912 0.889 0.871 0.970
MATCH-Comm Math Comp Chemistry 2.161 1.768 1.829 1.466 3.858
Nuclear Technology and Radiation Protection 1.159 1.000 Title Suppressions 0.560 0.372
Panoeconomicus 0.396 0.400 0.778 0.770 0.412
Processing and Application of Ceramics         0.944
Psihologija 0.279 0.292 0.188 0.232 0.474
Publications de l Institut Mathematique-Beograd   0.195 0.152 0.270 Dropped
Science of Sintering 0.274 0.278 0.444 0.575 0.781
Serbian Astronomical Journal     1.100 0.704 0.429
Srpski arhiv za celokupno lekarstvo 0.190 0.228 0.169 0.233 0.277
Thermal Science 0.779 0.838 0.962 1.222 0.939
Vojnosanitetski pregled 0.179 0.210 0.269 0.292 0.355


Više o Journal Citation Report-u i impakt faktoru.

Referisani u Scopus-u

 

  Naziv časopisa Period
1 Acta chirurgica Iugoslavica 1997-
2 Acta Facultatis Medicae Naissensis 2009-
3 Acta Orthopaedica Iugoslavica  
4 Acta Periodica Technologica 2010-
5 Acta Stomatologica Naissi 2009-
6 Acta Veterinaria 1996-
7 Applicable Analysis and Discrete Mathematics 2007-
8 Archive of Oncology 1997-
9 Archives of Biological Sciences 2008-
10 Archives of Gastroenterohepatology  
11 Arhiv za Farmaciju 2009-
12 Botanica Serbica 2013-
13 Bulletin, Classe des Sciences Mathematiques et Naturelles, Sciences Mathematiques 2007-
14 Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly 2008-
15 Children‘s Pulmonology  
16 Computer Science and Information Systems 2008-
17 Economic Annals 2007-
18 Facta Universitatis, Series: Mechanical Engineering 2015-
19 FME Transactions 2011-
20 Gastroenterohepatoloski Arhiv  
21 Genetika 2010-
22 Geographica Pannonica 2012-
23 Glas Srpske Academija Nauka i Umetnosti Odeljenje Mediciniskich Nauka  
24 Godisnjak Vojnomedicinske akademije = Annual of the Military Medical Academy  
25 Helia 2007-
26 Hemijska Industrija 2008-
27 International Journal for Quality Research 2014-
28 International Journal of Electrochemical Science 2006-
29 International Journal of Industrial Engineering and Management 2012-
30 Journal of Applied Engineering Science/Istrazivanja i Projektovanja za Privredu 2006-
31 Journal of Medical Biochemistry 2007-
32 Journal of Mining and Metallurgy, Section B: Metallurgy 2007-
33 Journal of Philosophy ARHE 2012-
34 Journal of the Serbian Chemical Society 1996-
35 Journal of the Serbian Society for Computational Mechanics 2012-
36 Jugoslovenska Medicinska Biokemija  
37 Kragujevac Journal of Mathematics 2011-
38 Match 1996-
39 Matematicki Vesnik 1999-
40 Medicinski Casopis 2010-
41 Medicinski Glasnik 2006-
42 Medicinski pregled 1964-
43 Medicus  
44 Microwave Review 2012-
45 Novi Sad Journal of Mathematics 2011-
46 Nuclear Technology and Radiation Protection 2008-
47 Panoeconomicus 2009-
48 Plucne Bolesti  
49 Plucne Bolesti i Tuberkuloza  
50 Processing and Application of Ceramics 2014-
51 Psihologija 2008-
52 Publications de l Institut Mathematique 2007-
53 Publikacije Elektrotehnickog Fakulteta Univerziteta u Beogradu, Serija Matematika 2007-
54 Serbian Astronomical Journal 2007-
55 Serbian Journal of Experimental and Clinical Research 2008-
56 Serbian Journal of Management 2014-
57 Sociologija 2007-
58 Spatium 2011-
59 Srpski Arhiv Za Celokupno Lekarstvo 1950-
60 Stanovnistvo 2007-
61 Thermal Science 2007-
62 Tribology in Industry 1997-
63 Vojnosanitetski Pregled 1949-
64 Yugoslav Journal of Operations Research 2008-
65 Yugoslav Survey 1997-
66 Zbornik Instituta za Pedagoska Istrazivanja 2007-
67 Zbornik. Vojnomedicinska akademija (Yugoslavia)  
68 Zograf 2012-


Dodatak: Prethodni periodi

Prijavljivanje novih časopisa za referisanje u Scopus-u


Svake godine za evaluaciju se prijavi preko 1200 časopisa pri čemu je prolaznost oko 50%. Procedura selekcije časopisa za referisanje u Scopus-u podrazumeva dve faze. Prva faza je pre-evaluacija i traje oko nedelju dana nakon čega se uredništvu časopisa vraća informacija o tome šta je potrebno korigovati u časopisu da bi proces bio nastavljen. Nakon potrebnih ispravki časopis se šalje u drugu fazu - evaluaciju. Evaluacija traje oko godinu dana, nakon čega sledi informacija da li je časopis prihvaćen za referisanje u ovoj indeksnoj bazi.
 
Detaljne informacije o značaju, proceduri prijavljivanja i kriterijumima selekcije za referisanje časopisa u Scopus-u možete pročitati na sledećoj stranici Scopus content, u odeljku Content Policy and Selection je data forma za prijavu časopisa: Suggestion Form. Dodatne informacije: Scopus title evalution process and selection criteria.

NOVO u Scopus-u
 
Scopus servis omogućio je preliminarnu proveru tehničkih i administrativnih kriterijuma kako bi se časopisima povećala šansa za prihvatanje u Scopus. Još jedan od razloga uvođenja preevalucaije časopisa je izbegavanje embargo perioda za prijavljivanje. Časopis može u svakom trenutku da odluči da nastavi sa svojom prijavom za refersinje u Scopus bazu, bez obzira na ishod preevaluacije.
Preevalucija takođe neće uticati na kranji ishod evaluacije određenog časopisa koju sprovodi nezavisni Savetodavni odbor - Content Selection Advisory Board (CSAB).

Link ka formi za prijavu časopisa.
 

Referisani u Medline-u

  Naziv časopisa
1 Acta chirurgica Iugoslavica
2 Glas. Srpska akademija nauka i umetnosti. Odeljenje medicinskih nauka
3 Medicinski pregled
4 Srpski arhiv za celokupno lekarstvo
5 Vojnosanitetski pregled


Odluku o indeksiranju novih časopisa u MEDLINE donosi direktor Američke nacionalne medicinske biblioteke, a na osnovu odluke specijalno oformljene Komisije za procenu časopisa.
Komisija se sastaje tri puta godišnje i svaki put procenjuje oko 140 naslova časopisa. Evaluacija se vrši na osnovu striktno utvrđenih kriterijuma o naučnom kvalitetu časopisa: Journal Selection for Index Medicus/MEDLINE.

O izboru časopisa objavljen je i rad na srpskom jeziku:
Izbor časopisa za Index Medicus-Medline, članak, Ljubica Božinović, Srp Arh Celok Lek 2004, Posebno izdanje, str. 50-52 (pdf na srpskom, 450 Kb).

Detaljne informacije o Kategorizaciji časopisa na veb stranici Ministarstva nauke nalaze se na stranici Kategorizacija časopisa.